VRHS Regular Bell Schedules

 •  

  Monday, Wednesday

  Period 1  7:30 a.m. - 9:00 a.m. 90 min.
  Period 2 9:05 a.m.- 10:38 a.m. 90 min.
           Extended Lunch* 10:40 a.m. - 10:55 a.m. 15 min.
           Regular Lunch 11:00 a.m. - 11:28 a.m. 28 min.
  Period 3 11:35 a.m. - 1:05 p.m. 90 min.
  Period 4 1:10 p.m. - 2:40 p.m. 90 min.
  *Only Students W/Extended Lunch ID May Leave at 10:40 a.m.

   

  Tuesday

  Pathways Class 7:30 a.m. - 9:00 a.m. 90 min.
  Period 5 9:05 a.m. - 10:38 a.m. 90 min.
           Extended Lunch* 10:40 a.m. - 10:55 a.m. 15 min.
           Regular Lunch 11:00 a.m. - 11:28 a.m. 28 min.
  Period 6 11:35 a.m. - 1:05 p.m. 90 min.
  Period 7 1:10 p.m. - 2:40 p.m. 90 min.
  *Only Students W/Extended Lunch ID May Leave at 10:40 a.m.

   

   Thursday

  PLC  7:30 a.m. - 9:00 a.m. 90 min.
  Period 5 9:05 a.m.- 10:38 a.m. 90 min.
           Extended Lunch* 10:40 a.m. - 10:55 a.m. 15 min.
           Regular Lunch 11:00 a.m. - 11:28 a.m. 28 min.
  Period 6 11:35 a.m. - 1:05 p.m. 90 min.
  Period 7 1:10 p.m. - 2:40 p.m. 90 min.
  *Only Students W/Extended Lunch ID May Leave at 10:40 a.m.

   

  Friday

  Period 1  7:30 a.m. - 8:20 a.m. 50 min.
  Period 2  8:25 a.m. - 9:15 a.m. 50 min.
  Period 3  9:20 a.m. - 10:10 a.m. 50 min.
  Period 4 10:15 a.m. - 11:08 a.m. 50 min.
           Extended Lunch* 11:05 a.m. - 11:20 a.m. 15 min.
           Regular Lunch 11:25 a.m. - 11:53 a.m. 28 min.
  Period 5 12:00 p.m. - 12:50 p.m. 50 min.
  Period 6 12:55 p.m. - 1:45 p.m. 50 min.
   Period 7 1:50 p.m. - 2:40 p.m.  50 min
  *Only Students W/Extended Lunch ID May Leave at 11:05 a.m.

VRHS Rally Bell Schedule

 • Period 1  7:30 a.m. - 8:15 a.m.
  45 min.
  Period 2
  8:20 a.m.- 9:05 a.m.
  45 min.
  Period 3
  9:10 a.m. - 9:55 a.m.
  45 min.
  Period 4
  10 a.m.- 10:55 a.m.
  55 min.
          Extended Lunch 10:45 a.m. - 11:30 a.m. 45 min
          Regular Lunch
  11 a.m. - 11:30 a.m.
  30 min.
  Period 5 11:35 a.m. - 12:20 p.m. 45 min.
  Period 6 12:25 p.m. - 1:10 p.m.
  45 min.
  Period 7 1:15 p.m. - 2 p.m. 45 min.
           Rally 2 p.m. - 2:40 p.m. 40 min.

Schedule Documents